Biuro Usług Księgowych
Plus Sp. z o.o.

licencjonowane biuro księgowe

Na rynku od ponad 20 lat !

Nadzór merytoryczny sprawuje Jacek Zimny BIEGŁY REWIDENT wpis nr 9756/2002 ; BIEGŁY SĄDOWY d/s Rachunkowości, Księgowości, Podatków

Usługi biura księgowego "PLUS"

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • obliczanie i sporządzanie wymaganych przez prawo deklaracji podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT
 • składania w/w dokumentów we właściwych Urzędach
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wykonywanych czynności
 • informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach finansowo-prawnych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS przedsiębiorcy

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • przygotowanie list płac, obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia ZUS, prowadzenia kart wynagrodzeń
 • sporządzanie wymaganych przez prawo deklaracji podatkowych , oraz innych raportów z tytułu zobowiązań w zakresie związanym z przedmiotową działalnością Zleceniodawcy
 • składania w/w dokumentów we właściwych Urzędach
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans roczny, rachunek zysków i strat )
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wykonywanych czynności
 • informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach finansowo-prawnych

Prowadzenie ewidencji przychodów - ryczałt

 • dokonywania odpowiednich wpisów do ewidencji przychodów
 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • obliczanie i sporządzanie wymaganych przez prawo deklaracji podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT
 • sporządzanie wymaganych przez prawo deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS dotyczących właściciela
 • składania w/w dokumentów we właściwych Urzędach
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia
 • informowanie o zmianach następujących w obowiązujących przepisach finansowo-prawnych

Rozliczenia płac (ZUS)

 • sporządzanie list płac, list zasiłkowych oraz informacji o okresach choroby, kary wynagrodzeń
 • obliczanie wysokości składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), Fundusz Zdrowotny (FUZ), Fundusz Pracy (FP) , na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, obliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Zleceniodawcy i sporządzanie wymaganych przez prawo deklaracji podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT 11 dotyczących pracowników Zleceniodawcy
 • składania w/w dokumentów we właściwych Urzędach
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wykonywanych czynności
 • informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach finansowo-prawnych

Sprawozdania finansowe

 • badanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami i MSR we współpracy z kancelarią MW Rafin Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Sosnowcu
 • przeglądy sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie planów przekształcenia, łączenia i podziału spółek
 • audyt sprawozdań finansowych w związku z likwidacją i upadłością
 • konsultacje w dziedzinie prawa bilansowego i księgowości
 • sporządzanie kompleksowych sprawozdań finansowych
 • audyt innych raportów audytorskich

Roczne rozliczenia podatkowe

 • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
 • elektroniczny przekaz rocznych zeznań podatkowych do US

Rozliczenia podatku VAT

 • prowadzenie ewidencji VAT
 • rozliczenie VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczenie VAT przy transakcjach importu usług
 • przygotowanie deklaracji wraz z przekazaniem ich US

Inne usługi

 • zakładanie działalności gospodarczej
 • likwidacja działalności gospodarczej
 • rejestracja spółek
 • wystawianie faktur
 • wystawianie not odsetkowych
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym
 • reprezentacja klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • asysta w przypadku kontroli przedsiębiorstwa
 • doradztwo finansowe, księgowe, kadrowe
 • wnioski o dotacje
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, KOBIZE